Stadgar för Ungdomsföreningen Kamraterna r.f.

Antagna på årsmötet 13.2.2014 och fastställda på föreningsmötet 14.10.2014. Stadgarna träder i kraft 1.1.2015 eller därefter när de har antecknats i registret.

 

1§ Föreningens namn, hemort, språk och tillhörighet

 Föreningens namn är Ungdomsföreningen Kamraterna och dess hemort är Sibbo. Föreningens officiella språk är svenska. Föreningen är ansluten till Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

 

2§ Syfte och verksamhetsformer

 Föreningens syfte är att främja och utveckla ungdomsarbetet och samarbetet mellan byborna, värna om ungdomarnas och bybornas trivsel, och främja utvecklingen av fritidsalternativ, idrott och kultur inom föreningens verksamhetsområde, som omfattar Hangelby och Träsk byar jämte skärgårdsområdet i Kalkstrand.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att

 • ordna samlingstillfällen med program, föredrag, fester och utflykter,
 • bedriva idrottsbetonad träning, ordna träningsmöjligheter och skaffa nödvändiga redskap, samt genom att arrangera tävlingar och uppvisningar,
 • sörja för fritidssysselsättning, motion och rekreation samt arrangera sång, musik- och teaterföreställningar och dylika gemensamma evenemang för byn,
 • ge upplysning och samarbeta med andra föreningar.

För att stöda verksamheten kan föreningen arrangera avgiftsfria eller -belagda evenemang och nöjestillställningar, ta emot donationer och testamenten, förvalta och äga för verksamheten nödvändiga fastigheter och lös egendom, samt ordna lotterier och penninginsamlingar, och bedriva utskänkningsverksamhet i anslutning till de evenemang som föreningen arrangerar, efter att ha erhållit behövligt tillstånd. Inom föreningen kan bildas sektioner, vilka inom sig utser funktionärer som inför styrelsen är ansvariga för sektionens verksamhet.

 

3§ Medlemmarna

 Såsom föreningens ordinarie medlem antar föreningsstyrelsen person som fyllt 15 år och som antar föreningens syfte. Till ung medlem i föreningen kan styrelsen, med förmyndarens tillstånd, även anta personer som är under 15 år. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.

 

4§ Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

 En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

 

5§ Medlemsavgifterna

 Höstmötet beslutar skilt för sig om storleken och tidpunkten av den årliga medlemsavgift som uppbärs hos ordinarie, ung och understödande medlemmar. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.

 

6§ Styrelsen

 Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och sex andra ordinarie medlemmar samt två suppleanter som alla utses vid höstmötet. Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder, dess övriga medlemmar för två år. Av dessa avgår hälften årligen. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

7§ De som får teckna föreningens namn

 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 

8§ Räkenskapsperiod och revision

 Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskarna/revisorerna senast fjorton (14) dagar före vårmötet. Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast fem (5) dagar före vårmötet.

 

9§ Föreningens möten

 Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagandet i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet.

Föreningen håller två ordinarie möten om året. Föreningens vårmöte hålls i februari och höstmöte under tiden oktober-november på en av styrelsen fastställd dag.

Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En ung eller understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

 

10§ Kallelse till föreningens möten

 Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom annons på föreningens hemsida, eller i en tidning som utkommer i föreningens hemort, eller per e-post.

 

11§ De ordinarie mötena

 Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras
 6. besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. mötet öppnas
 2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 6. val av ordförande och övriga medlemmar samt suppleanter i styrelsen enligt 6 §
 7. val av en eller två verksamhetsgranskare och hans/deras suppleanter eller en revisor eller två revisorer och hans/deras suppleanter
 8. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

12§ Ikraftträdande och tidigare föreningsstadgar

 Dessa stadgar träder i kraft när de har antecknats i registret. Medlemmarna fråntas inte rättigheter som de erhålligt enligt de tidigare stadgarna.

 

13§ Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

 Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

 

14§ Övriga tillämpliga stadganden

 I ärenden utanför dessa stadgar följs föreningslagens bestämmelser.

 

***

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382