Ufk på fikonspråk, eller "några ord om stadgarna"...


Interimstyrelsens första protokoll med
urkunden till stadgarna 1951. De nu i kraft varande tadgarna hittar du här  

Uf Kamraternas (Kamraternas) stadgar har varit de samma sedan grundadet 1951, med en liten uppdatering 1985 då Kamraterna bytte namn till Ungdomsföreningen Kamraterna och gick med i Nylands Svenska Ungdomsförbund, NSU. 

År 2014 gjordes en totalrenovering av stadgarna, varav de mest väsentliga ändringarna redogörs för nedan. De nya stadgara antogs på årsmötet 13.2.2014 och fastställdes på föreningsmötet 14.10.2014. Stadgarna trädde i kraft 1.1.2015.

 

Om språket...

I de nya stadgarna, första paragrafen, definieras föreningens språk för första gången i föreningens historia: "Föreningens officiella språk är svenska". Man kan anta att vid grundandet 1951 var språket så självklart att det inte fanns något behov av att skriva in det i stadgarna.

Om syftet med föreningen...

Syftet och verksamhetsformerna är helt omskrivna. De tidigare hörnstenarna "kristendom, nykterhet, upplysning och god sed" har ersatts med en beskrivning av den verksamhet som dagens förening jobbar med, dvs. "ungdomsarbete, samarbete mellan byborna, bybornas trivsel, samt fritidsverksamhet, idrott och kultur".

De rätt så åldriga verksamhetsformerna med möten, samkväm och kurser "vid vilka frågor från bildningens och det praktiska livets områden föredrages och diskusionsvis behandlas", läsning av "goda böcker", väckande av "intresse för självstudium och kärlek till hembygd och fosterland" har uppdaterats till modernare språk och anpassats till dagens verksamhet samtidigt som ett relativt brett spektrum av stödjande verksamhet har tagits med.

Ett stycke har bevarats från de tidigare stadgarna: "Inom föreningen kan bildas sektioner, vilka inom sig utser funktionärer som inför styrelsen är ansvariga för sektionens verksamhet". Detta stycke har flyttats från att vara en egen §19 till att höra till paragrafen om verksamhetsformerna. Stycket möjliggör även i fortsättningen att fria grupper som omfattar och omfattas av UFK:s syfte, kan ordna sig under Uf Kamraterna för att kunna genomföra offentliga evenemang, uppgöra juridiska förbindelser mm., utan att registrera sig som egen förening eller skaffa företagssignum.

Om medlemmarna...

Medlemsparagraferna har städats upp och motsvarar nu praxis i dagens läge, t.ex. kan man inte längre bli "ständig medlem" genom att betala 5 mark! Ung medlem är under 15 år. 15 år eller äldre medlemmar är ordinarie medlemmar. Istället för att inkalla hedersledamöter så kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla till hedersordförande eller hedersmedlem en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet. Helt nytt på medlemsfronten är att såsom understödande medlem kan godkännas ett person, företag eller annan förening som vill stöda föreningens syfte och verksamhet! I paragraf fem antyds det att medlemsavgifterna bestäms på höstmötet, istället för på årsmötet som tidigare.

Om styrelsen...

Styrelsens sammansättning på ordförande + sex styrelsemedlemmar är den samma som tidigare, men nytt är att medlemmarna väljs för två år i taget, halva styrelsen åt gången. Ordföranden väljs alltid för kommande år. Således väljs det på varje höstmöte en ordförande och tre styrelsemedlemmar istället för hela styrelsen. En litet strängare tolkning av administrationen än tidigare ger paragraf 7, då föreningens handlingar nu skall undertecknas av två av antingen styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör. Tidigare kunde ordföranden skriva under handlingar ensam.

Om föreningsmötena...

Nytt i stadgarna är att föreningen håller två ordinarie möten om året i stället för ett enda årsmöte. Föreningens vårmöte hålls i februari och höstmötet under tiden oktober-november. I enlighet med den nya föreningslagen, möjliggör de nya stadgarna också deltagande i mötena via datakommunikation. På vårmötet går man igenom ocgh fastställer det gångna årets verksamhet och ekonomiförvaltning och ger styrelsen ansvarsfrihet då allt är ok. På höstmötet går man igenom och godkänner verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår, och väljer ordförande och tre medlemmar och en ersättare för dem som är i tur att avgå. Det går naturligtvis att bli omvald för följande två år igen.

 

Ian Nordman
Sekreterare 2015

 

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382